Blog Henk Eijkenaar

Hier probeer ik de gebeurtenissen tijdens mijn werk voor de Bond (Nautilus, FNV en ondernemingsraad) te beschrijven

Nautilus NL en International

Deze week begonnen met, op dinsdag, de jaarlijkse leden vergadering van nautilus nl.

De opkomst was goed en er is een laatste klap gegeven op de fusie met de UK door te besluiten geen gebruik te maken van de escape clausule waarmee Nautlilus international een definitief feit is geworden.

Na de vergadering was er een zeer interessant symposium over social dumping waarbij ik me echter niet afvroeg hoe we het moeten voorkomen daar het in de scheepvaart al geruime tijd aan de gang is maar wat we er aan kunnen  doen om het weer enigszins terug te draaien en weer meer Nederlanders op de schepen kunnen krijgen. De voorzitter van de KNVR welke ook aanwezig was, wilde niet antwoorden op de vraag hoe we, gezamenlijk, er voor kunnen zorgen dat de Nederlanders weer terug komen op  de vloot en wilde alleen kwijt dat hij een hekel had aan vakbonds mensen.

Op woensdag en donderdag hebben we de council meeting gehad van Nautilus int. Met een onderbreking voor een Rules General Meeting, welke nodig was om een aantal, verouderde, artikelen binnen de statuten van Nautilus int. Te vervangen en om bepaalde procedures aan te scherpen als gevolg van problemen die een aantal jaren geleden zijn ontstaan aan de UK site gedurende de verkiezingen van de General secretary.

Tijdens de Coucil meeting is duidelijk geworden dat de Nautilus Federatie (opgericht om vergaande samenwerking aan te kunnen gaan met andere maritieme vakbonden) uit de grond begint te komen en dat er al met diverse bonden onderhandelingen gaande zijn waaronder een maritieme vakbond in de USA wat zeer in de interesse is van onze leden daar we dan lokale mensen hebben die ons kunnen helpen.

FNV ledenparlement 28-5

Op de 28e was er weer een vergadering van het FNV Ledenparlement met veel fusiestukken. Doordat er bij de mededelingen al allerlij motoes en amandementen werden ingediend liep het meteel al uit de hand en bleven belangrijke onderwerpen liggen. In vergelijk met de voorgaande vergadering was het weer een stap achteruit maar we houden goede hoop. Jammer dat mensen blijven zeuren over kleinigheden en daarbij de belangrijke zaken blijven liggen.

Ik zal blij zijn als de fusie een feit is daar we dan van een hoop gezeur af zijn en we dan mischien echt aan het werk kunnen. 

Nautilus NL

De vergadering van de Raad van Advies van het Nederlandse gedeelte va  Nautilus gehad met daarin o.a. de aanloop naar de jaarvergadering.

Ook is er gesproken over mijn rol in het FNV ledenparlement en heb ik aangegeven dat ik meet backup moet krijgen van bestuur en RvA over zaken die binnen het parlement spelen daar ik geacht word de werknemers in de maritieme sector te vertegenwoordigen en ik tot nu toe veel op eigen houtje doe wat niet de bdoeling is.

Ook blijkt het aantal georganiseed aantal weknemers in de binnenvaart weer zodanig laag e zijn dat er geen algemeen verbindend CAO afgesloten kan  worden en de werknemers daarom geen zin hebben te onderhandelen over een CAO waardoor de binnenvaart na 1 jaar alweer zonder CAO drijgt te komen te zitten.

Ondernemingsraad Flinter

Afgelopen maadag een opfrissings cursus OR werk gehad en meteen maar even met onze bestuurder gaan praten maar niet erg ver gekomen daar hij natuurlijk alles heel anders ziet. Wel kunnen afspreken dat ookk hij wat voorlichting krijgt dus hopelijk komt daar wat uit.

We zijn nu meer dan 3 jaar bezig maar het likt nog stssts niet op een  echte ondernemingsraad en ook de communicatie met de achterban is ver onder de maat.

Na een tijdje stilte

Door alle drukte ben ik weinig toe gekomen aan mijn blog maar wil weer proberen het op te pakken.

Het ledenparlement is hard bezig met de fusie en tussentijds gaat natuurlijk ook andere zaken gewoon door zoal de Eurovisie document dat ondertussen afgerond is.

Volgende week is de volgende vergadering 

Nautilus NL en int

op 10 deccember hadden we een vergadering van de RVA van Nautilus NL.

Het blijkt dat er diverse CAO's zijn afgesloten waaronder die tot 9000GT. Ook lijkt het er op dat ook de Nederlandse staat het toe zal laten dat schepen die door het piraten gebied moeten prive beveiligers aan boord krijge. Helaas wel aan de late kant want het aantal overvallen in de buurt van Somalie zijn ondertussen afgenomen tot minimaal.

De met veel moeite berijkte binnenvaart CAO staat weer op springen daar de werkgever organisatie warschijnlijk niet representaties genoeg is om een CAO algemeen verbindend te verklaren.

Ook international is Nautilus weer zeer actief geweest voor zowel de zeescheepvaart alsook de binnenvaart. Wel zijn er weer vertragingen in de implementatie van de STCW in de NL wetgeven doordat de staat niet genoeg mensen meer heeft.

Een ander ondewerp van aandacht is het 2 wachten stelsel in de zeevaart daar het huidige 6/6 systeem niet voldoet aan alle wetterrlijke eisen. In verband hiermee is gekeken naar de Fatique (m.b.v.Martha) en blijkt dat voor ieder wachtstelsel het beter zou zijnn de wacht niet om 00:00 in te laten gaan maar om 01:00.

Na de NL hadden we de Council vergadering.

Hier kreeg het strategisch plan 2013-2015 de aandacht (zie de site van nautilus) en werd goed gekeurd.

Al enige tijd geleden is er besloten om te kijken naar een 24 uurs en 7dagen in de week telefoon service voor onze leden waar ze naar toe kunnen bellen en dan doorgestuurd worden naar de juiste personen. Dit lijjkt simple maar er moest een goede organisatie gevonden worden en die moesten eerst een oleiding krijgen betreffende Nautilus. Dit is gelukt en als het goed gaat dan zal in het voorjaar het telefoon nummer bekend worden gemaakt.

Een ander plan is de opzet van een Union credit. Ook dat is in gevorderd stadium en zou mid volgend jaar van start moeten gaan.

Ook hebben we gekeken naar de laatste video versie tegen Herasment en bulling. Zeer indrukwekkend. Hij word, begin volgend jaar, beschikbaar voor het publiek.

Ook dit was weer een interesante vergadering

 

Ledenparlements vergadering 24-10-2013

Op 4 oktober is er een ledenparlements vergadering van de FNV geweest waarbij een aantal gevoelige onderwerpen werden besproken.

Er is nogmaals duidelijk gemaakt dat de FNV tegen de extra bezuinigingen  van 6 miljard is en de eenzijdige aantasting van het sociaal akkoord door de regering duidelijk van de hand wijst.

Hiervoor zullen er actie worden georganiseerd beginnend op 30 novenber. http://www.fnv.nl/nieuwsberichten/acties_tegen_extra_bezuinigingen/

Verder is het duidelijk dat de leden van het parlement meer en meer aan elkaar gewend raken en er is duidelijk een eenheid aan het ontstaan welke in samenwerking met het bestuur een sterke bond willen opbouwen.

Flinter OR oktober 2013

Vandaag de OR achter de rug waarbij we hebben gesproken over de financiële situatie waaruit bleek dat september de beste maand is wat de vrachten betreft en met de minste ligdagen van de schepen. Dit zou er op kunnen duiden dat ook voor Flinter het dieptepunt voorbij is maar er is nog heel wat nodig om met name de schepen weer winstgevend te maken.

Ook is er gesproken over de aanstaande OR verkiezingen weke tussen 29 oktober en 5 september a.s. waarbij vooral gesproken is over het elektronisch stemmen.

Een ander punt van aandacht was [HE1] de ziektekosten verzekering waarbij is gebleken dat delta Loyd  het gunstigste is voor het wal personeel maar dat voor de zeevarende het AZVZ beter uit de bus komt. De zeevarende worden dan ook aangeraden over te stappen op AZVA.

Ook het MTO onderzoek (tevredenheid onderzoek onder het personeel) stond op de agenda en het bestuur liet weten dat er een vertraging was ontstaan door de ziekte van een HRM medewerkster maar dat het zou moeten lukken om het voor het einde van het jaar voor elkaar te hebben.

Ook bleken de zeevarende dagen in stPetersburg een groot succes.

Het was de laatste meeting voor de verkiezingen en nu is het afwachten of ik weer herkozen word

toekomst scheepvaart

Deze maand is weer wat beter en er is voorzichtige hoop dat de vrachtprijzen zich eenigzins herstellen.

Zullen we dan toch het wonder beleven dat de scheepvaart voor het eerst in de geschiedenis vooruit loopt op een herstel aan de wal (in Nederland dan want in andere landen is het herstel er al)Obepaald

FNV lid Ledenparlement

LID LEDENPARLEMENT HENK EIJKENAAR

Hij woont in Italië en is kapitein op het containerschip ms Ann Bochard bij Flinter in Barendrecht. Ondanks zijn drukke bestaan, weet Henk Eijkenaar zich vol verve in te zetten voor Nautilus. Hij is namelijk lid van de Nautilus Raad van Advies, de Nautilus Council  en lid van het ledenparlement FNV voor de sector maritiem. In een boeiend gesprek met de kapitein horen we meer over het wel en wee binnen het ledenparlement FNV.

Henk is inmiddels vier jaar actief in het bondswerk, zoals hij het zelf noemt. 'Eerder heb ik in het tijdelijk ledenparlement van de FNV gezeten en nu dus ook in het nieuwe ledenparlement,' vertelt Henk.

'Dit bestaat uit 108 vertegenwoordigers uit 29 sectoren waaronder Maritiem (lees Nautilus). Iedere sector is naar rato van het ledental vertegenwoordigd in het ledenparlement en Maritiem heeft één zetel. Het ledenparlement is in het leven geroepen om meer directe zeggenschap van onderaf te krijgen. We  bepalen de lange termijn koers van de FNV en nemen beslissingen over voorstellen van het dagelijks bestuur voor de uitvoering van deze koers. Tevens controleren wij het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Nautilus neemt overigens in het geheel een bijzondere positie in. Er is namelijk vastgelegd dat indien het Ledenparlement beslissingen neemt waar de Nautilus Council zich niet mee kan verenigen, Nautilus het recht heeft om deze beslissing naast zich neer te leggen. Dit heeft voornamelijk te maken met de wijze waarop Nautilus grensoverschrijdend is ingericht.'

Energieakkoord Als Henk op zee zit, wordt hij vervangen door Caro Cordes. Het ledenparlement komt minimaal vier maal per jaar samen, maar 6 à 8 keer lijkt logischer. 'Zo hebben we onlangs een extra bijeenkomst gehad in verband met het energieakkoord,' vervolgt Henk. 'Het bestuur had minimumeisen gesteld om akkoord te kunnen gaan met het energieakkoord. Wij konden als ledenparlement hierop reageren, wat vanuit de scheepvaart ook nodig was. Zo wilde men in Nederland langs de kust windfarms plaatsen ten behoeve van een beter klimaat. Op zich een mooi streven, ware het niet dat geen rekening was gehouden met de uitstoot van brandstof van de schepen. Als de windparken in de zee worden geplaatst, zullen de schepen vaker moeten omvaren en dat kost ontzettend veel brandstof. Ik heb een relatief klein bootje (800 TEU) dat dagelijks 30 ton olie verstookt en dan kost een uurtje omvaren al gauw ruim een ton aan extra brandstof. Vermenigvuldig je dat met het aantal schepen dat dag voor dag aan onze kust voorbij vaart dan kom je al gauw aan enorme hoeveelheden extra brandstofverbruik en de daarmee gepaard gaande schadelijke uitstoot.  Hier is dus niet goed over nagedacht en het nobele doel wordt daarmee gedeeltelijk voorbij geschoten.'

Bestrijding jeugdwerkloosheid De opmerkingen van Henk zijn meegenomen door het bestuur, maar helaas niet opgenomen in het conceptakkoord. Toch heeft het lid zijn van het ledenparlement wel degelijk effect. Want eerder heeft de kapitein een motie ingediend ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. En met succes. 'De jeugdwerkloosheid is hoog maar, tegelijkertijd hebben wij in de scheepvaart een schreeuwend tekort aan goede mensen. Jongeren weten niet goed waar wel werk is en waar niet,' laat Henk weten. 'Door dit inzichtelijk te maken,  wordt een stap gezet in de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.'

'Gelukkig weten wel steeds meer jongeren de zeevaartscholen te vinden en dit mede dankzij veel inspanningen van de sociale partners.  De projecten  "Zeebenen gezocht" en 2Zeebenen in de klas" zijn hier goede voorbeelden van. Het feit dat de sector stage-en bangaranties afgeeft is natuurli

Twintig miljoen euro Henks ideeën zijn meegenomen in de besluitvorming  en maken nu integraal onderdeel uit van een project ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid waarvoor de overheid  20 miljoen euro heeft uitgetrokken.

'Onze stem telt echt,' eindigt Henk. 'En daarom is het zo belangrijk zitting te hebben in het ledenparlement en mee te kunnen beslissen. Alleen zo kun je een lans breken en werkelijk opkomen voor de belangen van de maritieme sector.'

FNV ledenparlement en OR Flinter

De vakantie periode zit er weer op en het word een drukke periode. Binnen het FNV ledenparlement rommelt het, gonst het en vliegen de emails me om de oren mede wegens de plannen van het kabinet.

Er is een extra vergadering op 6 september, daarna een vergadering op 16 september en er komt een extra 2 daagse in oktober. Helaas kan ik niet bij die in september aanwezig zijn daar ik aan het werk ben maar als het goed is gaat mijn vervangster daar naar toe (Caro Cordes). Wel hoop ik bij de vergaderingen in oktober te zijn.

Ook de OR geeft voldoende werk daar we in oktober de 3 jaarlijkse verkiezingen hebben waar ik me weer kandidaat voor heb gesteld. Door de crisis is er ook bij Flinter het eea verloren gegaan en hopelijk kunnen wij er aan bijdrage daar weer wat verbetering in te brengen.

 

Verkiezingen OR

Ik heb toch weer besloten me kandidaat te stellen voor de OR van Flinter ondanks het terleurstelende resultaat vanb de voorgaande periode.

Hopelijk lukt het meeer voor elkaar te krijgen en Flinter weer een zeevarend vriendelijke rederij te maken want daar doen we het ten slotte voor.

Nu eerst weer 9 weken aan boord van de Anne Borchard om uit te rusten  :-)

ondernemingsraad vergadering met bestuurder 11-07-2013

Overleg vergadering OR en bestuur weer achter de rug. Financieel ggat het nog steets beroerd maar de bezuiniging maatregelen beginnen vruchten af te werpen en er zijn wat licht puntjes.

Helaas moeten we afscheid nemen van het ms.Jorvik welke is verkocht.

Verder is er gesproken over de voortgang van een vergelijkend onderzoek van de OR betreffende de collectieve ziektekosten verzekering en er is een kans dat we over zullen gaan naar de AZVZ. Natuurlijk is het aan een ieder om zelf te beslissen 

Ook is er gesproken over de mogelijkheden om de communicatie tussen kantoor en de schepen te verbeteren.

Al met al was het een vrucht volle vergadering.


extra FNV parlements vergadering 16-06

op 28-06-2013 was er een extra bijeenkomst van het FNV ledenparlement
Hierin werden de criteria's vastgelegd voor een eventueel energieakkoord waarbij er duidelijk een aantal eisen zijn geformuleerd o.a. moet het een minimaal aantal bannen opleveren en is er een maximum aan wat het in 2020 per jaar per gezin extra mag gaan kosten.
Ook is er gesproken over een pensioen akkoord dat er, in tegenstelling van wat de media en de regering meld nog niet is en er ook niet zal komen als er niet wordt tegemoet gekomen aan de 2% belastingvrije spaar regeling voor de lagere lonen (onder de ton).
Ook staat het sociaal akkoord nog maar mocht het alsnog springen deze zomer dan zal het leden parlement nogmaals bij elkaar komen om te nemen acties te bespreken.
Het traject voor de CAO eisen voor volgend jaar werd besproken en de FNV zal op 16 september met een concept komen.

Nautilus council meeting juni 2013

Na 2 dagen council Nautilus int kan ik eindelijk aan mijn vakantie beginnen.

Tijdens de council meeting hebben we de diverse rapporten gehoord van de diverse bonds afdelingen en van de forums en committees.

Verder zijn de nieuwe council Members welkom geheten en voorgesteld (zover ze aanwezig waren)

Ook zijn de afgelopen verkiezingen ter spraken gekomen waarbij het duidelijk een modder gegooi was van de kant van de tegenkandidaat van onze General Secretary. Gelukkig heeft de bond zich wel aan alle fatsoen normen gehouden en zijn we er nog redelijk af gekomen maar het is duidelijk dat iets dergelijks niet meer moet gebeuren. Ook bleek de opkomst voor de verkiezingen zeer laag te zijn geweest wat ook een punt van aandacht is.

Ook hebben mogen kijken naar een voorlichting video over enclose spaces en kregen we te horen dat er 250 doden per half jaar te betreuren zijn door enclose spaces en het dus nog steeds duidelijk wordt onderschat.

Al met all een goede meeting waarna we weer met vertrouwen naar de toekomst van Nautilus kunnen kijken.

Jaarvergadering Nautilus NL

Marcel van de Broek opende de vergadering

Het meest interessante punt op de agenda was de verrichtingen in 2012 wat de goedkeuring kreeg van de leden. Wel waren er een paar vragen over o.a. hoe het er nu voorstond met de piraten beveiliging. De regering is bezig om te kijken naar privé beveiligers maar het zal zeker nog een jaar duren voordat het er door zou kunnen zijn. Verder werd er aan gegeven dat de NNVK (kapiteins vereniging) hierbij aardig dwars ligt ondanks het feit dat Nautilus beduidend meer kapitéins vertegenwoordigd dan de NNVK. Een lid dat ook lid is van de NNVK vertelde dat de NNVK bang is dat de kapitein niet voldoende rechtskundig beschermd zal worden waarop Nautilus inbracht dat het voor de schepen die door piraten gebied moeten het nog altijd beter is iets te hebben dan niets.

Ook was er nog een vraag over het CAO in de zeesleepvaart maar daar Nederland die bijna niet meer heeft en de leden bij de rederijen die het nog wel doen geen interesse tonen is daar geen CAO voor.

Ook werden er nog wat vragen gesteld over de vernieuwde FNV en het LedenParlement wat ik zo goed mogelijk heb beantwoord zamen met het bestuur en Floor van Gelderen van de FNV die ook aanwezig was.

 

Na de jaarvergadering was er een  symposium over de toekomst van de CAO met 2 sprekers waarop een levendige discussie ontstond.


OR vergadering

Op 14 juni hadden we een OR vergadering waar o.a. De problemen op de Flintersun werden besproken en werd overeen gekomen dat we gaan proberen oplossingen aan te dragen voor de communicatie problemen wal-ship. Dit is overigens al een oud probleem waar meerdere rederijen te maken hebben.

Ook werd het stores leveringssysteem van Flinter besproken daar er nog wat haken en ogen aan zitten. Een voorstel was om de bestel cyclus te verlengen met een maand om meer tijd te creeren tussen levering en volgende bestelling.

Een ander onderwerp was de contract duur voor de Filipijnse koks die nu op 9 maanden staat wat hetzelfde is als een matroos maar daar een kok 7 dagen per week werkt is dat eigenlijk te veel en dat is goed te merken aan het kwaliteit van het eten. Het voorstel is om te kijken of dat terug gebracht kan worden naar 6 maanden.

Ook de opkomende verkiezingen voor de OR kwam ter sprake en er zal gekeken worden of het zodanig geregeld kan worden dat er elektronisch getemd kan worden wat het een stuk makkelijker zal maken voor de mensen op de schepen

FNV ledenparlement

Op 11/12 juni zijn we begonnen met het FNV ledenparlement wat het hoogste orgaan is van de vernieuwde FNV.
Het ledenparlement bestaat uit 108 personen vanuit alle aangesloten bonden en de bonden die zich zullen gaan samenvoegen.
De eerste dag bestond uit het verkennen van elkaar en de diversiteit van de bonden.

Tijdens deze dag is ons gevraagd T-shirts te maken met een pakkende tweed.Tweets van diverse sectoren op t-shirts

Verder was er genoeg tijd om kennis te maken met diverse andere parlements-leden en hun bonden die nu zijn opgesplitst in sectoren.

Ikzelf vertegenwoordig de Maritieme sector uit naam van Nautilus en onze delegatie bestaat uit mijzelf en een vervangster (Caro Cordes) voor het geval ikzelf niet aanwezig kan zijn (als ik op zee zit).

De 2e dag bracht meer actie waarbij er werd gedebatteerd over de reiskosten vergoeden, de evaluatie van het Algemeen- en Dagelijks bestuur, wat voor voorzitter er moet komen voor het leden parlement, ordereglement van het ledenparlement en het instellen van commissies.

Voorlopig is er alleen een financiële commissie aangesteld welke reeds bestond vanuit het tijdelijke ledenparlement en er is afgesproken dat er eerst profielen van kandidaten worden rondgestuurd en de commissie de volgende vergadering word gekozen. Wel werd er, met wat horten en storen, een agenda commissie ingesteld bestaande uit 7 parlements-leden.

Als voorzitter is er gekozen voor een technische voorzitter van buiten het ledenparlement niet zijnde Ton Heerst.

Het enigste werkelijk onderwerp op de agenda was het Witteveen kader waarin de regering erop uit is het terug te brengen tot onder de 2%. Uit persberichten zou blijken dat de FNV daar eventueel mee akkoord zou gaan maar tijdens het debat bleek dat duidelijk niet het geval en blijft de FNV vast houden aan minimaal 2%

verder heeft het ledenparlement zich solidair opgesteld met de betogers in Turkije.

Begin

Dit is het begin van mijn blog en ik hoop dat er mensen zijn die er van kunnen genieten.